อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน ปี 2561"

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 318-319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 งานเวชระเบียนและงานบริหารการรักษาพยาบาล ให้การต้อนรับ รศ.ดร. แสงเทียน อยู่เถา  และดร. มยุรี โยธาวุธ 

 
งานเวชระเบียน ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานเวชระเบียน ต้อนรับบุคลากรหลักสูตร "การบริหารงาน โรงพยาบาล - ระดับเมือง ปี 2561"

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานเวชระเบียน ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานเวชระเบียน ต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานเวชระเบียน ต้อนรับคณะจากโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ศึกษาดูงาน “IT Management”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริหาร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานเวชระเบียนเข้าอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 คุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียนและเจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เวชระเบียนนำเสนอผลงานใน "MU Quality Forum EdPEx#1"

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา