You are here

ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน และมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีการอภิปรายและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการและผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO  
      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.