รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคไต ประจำปี พ.ศ.2565

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 6 ตำแหน่ง
ข้อมูลของเกณฑ์การรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก 
แบบแสดงความจำนงและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและวิธีการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ผู้สมัครแต่ละท่านทราบหลังได้รับใบสมัครและเอกสารครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่มีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม โทร. 02-201-1116 , 02-201-1400 ในวันและเวลาราชการ

  • คุณคุณกนกพร สุจิรชาโต เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาโรคไต
  • คุณพรศิริ เทศเซน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา