ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

สาขาวิชา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประกอบด้วย 18 สาขาวิชา ดังนี้