ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
ขอประกาศใช้กระบวนการสำคัญของการทำมาตราฐาน (Service Level Agreement : SLA)
 

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิท...

 

งานกฎหมาย สวัสดีปีใหม่หน่วยงานในคณะฯ

 

ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ขอให้สุขทุกวารกาลสมัยขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี...

 
แบบประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรงานกฎหมาย สำนักงานคณบดี

ท่านสามารถกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรงานกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการพ...

Pages

งานกฎหมาย
งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-201-0036  ,  02-201-0047  ,  02-201-0048 
โทรสาร   : 02-201-0046