ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 - RESD4 (อบรมระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 67)ดาวน์โหลด:
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 (RESD4)

ติดต่อสอบถาม:
นายวิทิต ร่วมเงิน (ผู้ประสานงานหลักสูตร) โทร. 02-201-0828 Emial: witit.rua@mahidol.ac.th
นางสาวพินผกา กุลนิล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. 02-201-0798 Email: pinpaka.kul@mahidol.ac.th
นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างาน) โทร. 02-201-0800 Email: supapan.sup@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 02-354-7296