เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Silvery Health Service Management" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พ.ค. 2567 (อบรมระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. - 22 ส.ค. 67)ดาวน์โหลด:
จดหมายเวียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Silvery Health Service Management" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567 (บุคลากรภายในคณะฯ)
จดหมายเวียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Silvery Health Service Management" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567 (บุคลากรภายนอกคณะฯ)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Silvery Health Service Management" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567

ติดต่อสอบถาม:
นางสาวอัญชนา จันทรวิจิตร (ผู้ประสานงานหลักสูตร) โทร. 02-201-1547 Email: anchana.cht@mahidol.ac.th
นายวิทิต ร่วมเงิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. 02-201-0828 Email: witit.rua@mahidol.ac.th
นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างาน) โทร. 02-201-0800 Email: supapan.sup@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 02-354-7296