ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 53 ประจำปี 2567 - CEO53 (อบรมระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 18 ก.ย. 67)


 

ดาวน์โหลด:
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 53 ประจำปี 2567 (CEO53)

แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 53 ประจำปี 2567 (CEO53)

การกรอกแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 53 ประจำปี 2567 (CEO53)

ติดต่อสอบถาม:
นายวิทิต ร่วมเงิน (ผู้ประสานงานหลักสูตร) โทร. 02-201-0828 Emial: witit.rua@mahidol.ac.th
นางสาวภัทรดา กำธรวสุ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) โทร. 02-201-1274 Email: pattarada.kam@mahidol.ac.th
นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างาน) โทร. 02-201-0800 Email: supapan.sup@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 02-354-7296