ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CIO9 เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ The Cavalli Casa Resort จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่15-16 มกราคม 2562

 
         เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการบรรยายพิเศษใน 2หัวข้อ  คือ การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย, The Proactive Leader: Leading to Success โดย PacRim Group ให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 9 (CIO9) ณ The Cavalli Casa Resort จ.พระนครศรีอยุธยา