CIO9 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
     วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 9 (CIO9) เข้ารับการฟังการบรรยายและศึกษาดูงานในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล” ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ รองผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นพ.ธนัญชัย ธนสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นวิทยากรและนำเยี่ยมชมแผนกต่างๆในครั้งนี้