พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 9 CIO9 [Healthservice Chief Information Officer]

 
     เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30น. ที่ผ่านมา ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 9 (CIO9) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งครั้งนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 17 ท่าน