CIO9 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

 
     วันอังคารที่2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 11.00-14.15 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 9 (CIO9) เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานในหัวข้อ “How to achieve HIMSS Stage 6 Certification” ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เจษฏา จงไพบูลพัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ และ คุณปิยนันท์ เย็นจิตต์ เป็นวิทยากรและนำเยี่ยมชมแผนกต่างๆในครั้งนี้