CIO9 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
     วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 12.30-16.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่9 (CIO9) เข้ารับการฟังการบรรยายและศึกษาดูงานในหัวข้อ “ระบบ IT ในโรงพยาบาล” ภายในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรและนำเข้าศึกษาดูงานพร้อมทีมงานจากฝ่ายสารสนเทศ งานเวชระเบียน และฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์