เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 9 : CIO9 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 ธ.ค. 61

การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 9 : CIO9 

ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นี้
*ด่วนรับจำนวนจำกัด

 

ระยะเวลาการอบรม
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 5 เมษายน 2562 กำหนดรวม 195 ชั่วโมง (33 วัน)
       - การบรรยายและศึกษาดูงานในประเทศ วันจันทร์ - พุธ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30น. 
       - ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ กำหนดช่วงระยะเวลาในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2562 (ไม่นับรวมจำนวนชั่วโมงเรียน)
       หมายเหตุ: วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 82,000บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
                    ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ไม่บังคับการดูงานต่างประเทศ)

การรับสมัคร : จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นี้
ประกาศรายชื่อ : 24 ธันวาคม 2561 
การชำระค่าลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
คุณสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (ผู้ดูแลหลักสูตร) โทร. 0 2201 0798 
E-mail : supapan.sup@mahidol.ac.th