พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 4 BMS [Basic Management Skill]

 
     วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00น. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 4 ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล