กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ BMS4 ณ The Tide Resort บางแสน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561

 
     เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Proactive Leader: Leading to Success โดย PacRim Group ให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 4 (BMS4) ณ The Tide Resort บางแสน จ.ชลบุรี