การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Prospective Ophthalmology Fellowship)

 

รายละเอียดการฉีดวัคซีน

 

 

ขอให้ผู้สนใจสมัครกรอกเอกสาร โดยเข้าสู่ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คลิกสมัคร

และขอให้ ส่ง  Recommend  3 ฉบับ  มาที่ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400       

รายการเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนสมัครในระบบ   

  •