You are here

การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Prospective Ophthalmology Fellowship)

 

                                                                                                                                        

ประกาศขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30 เมษายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com    

 

 

 

   ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566

1. อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา         

- แพทย์หญิงธนัทนันท์  ตันชีวะวงศ์

     - นายแพทย์ภัทร  สุขวารี

2. อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา

                - นายแพทย์ศิวพจน์  ศรีวรรณวิทย์

     - นายแพทย์ธนธรณ์  อนุตรอังกูร

3. อนุสาขาต้อหิน

- แพทย์หญิงแพรวไพลิน  ไข่มุก

4. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

- แพทย์หญิงณัฐชญา  สุคนธ์

  5. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา

      - แพทย์หญิงณิชา  จารุพานิช

                            - นายแพทย์ศุภณัฏฐ์  ถนอมธีระนันท์           

 


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 6 สาขา

1.    อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา              1 ตำแหน่ง                

2.    อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา                                       2 ตำแหน่ง         

3.    อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง              1 ตำแหน่ง           

4.    อนุสาขาต้อหิน                                                         1 ตำแหน่ง     

5.    อนุสาขาจอตาและวุ้นตา                                            1 ตำแหน่ง     

6.    อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข                                1 ตำแหน่ง

         เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566  สัมภาษณ์วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชาจักษุวิทยา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com                 

  • สนใจสมัครกรอกเอกสารเข้าสู่ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  คลิก

     

เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องส่ง  Recommend  3 ฉบับ     มาที่ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

รายการเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนสมัครในระบบ

  •