หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Ophthalmology Fellowship curriculum)

 

 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา

พันธกิจของแพทย์ประจำบ้านต่อยด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

 "เพื่ออบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคกระจกตาและสายตาผิดปกติที่มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล ปฏิบัติตนตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะในสาขาโรคกระจกตาและสายตาผิดปกติ"

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน

พันธกิจของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต้อหิน

"เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจักษุวิทยาสาขาต้อหิน ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตนตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในด้านต้อหิน"

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาประสาทจักษุ

พันธกิจของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาจักษุประสาทวิทยา

 "เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจักษุวิทยาสาขาจักษุประสาทวิทยา  ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตนตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในด้านจักษุประสาทวิทยา"

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง

พันธกิจของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

 "เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สร้างจักษุแพทย์อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตนตามข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง"

     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

พันธกิจของแพทย์ประจำบ้าต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา 

  "พันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตาของภาควิชาฯ ก็เพื่อสร้างจักษุแพทย์ อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตาที่มีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจอตาและน้ำวุ้นตาครบวงจร ความรู้ความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตนตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะในสาขาโรคจอตาและน้ำวุ้นตา"

     หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาอนุสาขาเด็กและตาเข

พันธกิจของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

ด้านการศึกษา

  • จัดการฝึกอบรมเพื่อผลิตจักษุแพทย์อนุสาขาจักษุวิทยาตาเด็กและตาเขที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำองค์ความรู้ทางการแพทย์ใหม่เหล่านั้นมาปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

ด้านงานวิจัย

  • ส่งเสริมให้จักษุแพทย์อนุสาขาจักษุวิทยาตาเด็กและตาเข มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ในการนำมาให้บริการทางการแพทย์

ด้านงานบริการทางการแพทย์

  • ผลิตจักษุแพทย์อนุสาขาจักษุวิทยาตาเด็กและตาเข ที่ไม่เพียงแต่มีคุณภาพแต่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการให้การบริการทางการแพทย์ สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นได้เป็นอย่างดี