You are here

Healthy By Rama ตอน ไม่ล้างแอร์นาน... เสี่ยงเกิดโรคปอดอักเสบ

Healthy By Rama ตอน ไม่ล้างแอร์นาน... เสี่ยงเกิดโรคปอดอักเสบ
 
เครื่องปรับอากาศหรือแอร์มีความชื้น ทั้งตัวแอร์และท่อของแอร์ที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค หากได้รับเชื้อสะสมเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสหรือเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิจิโอเนลลานิวโมฟิวลา เพราะเมื่อเราหายใจนำเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนเข้าไป จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเกิดโรคได้ ดังนี้
1. ปอดอักเสบรุนแรง จะมีอาการไข้สูง ไอ หนาวสั่น เรียกว่า “โรคลิเจียนแนร์”
2. อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เรียกว่า “ไข้ปอน ตีแอกหรือปอนเตียก”
ดังนั้น การล้างทำความสะอาดแอร์จึงควรทำเป็นประจำ เพราะนอกจะช่วยลดเชื้อโรคที่สะสมอยู่ภายในแอร์แล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย 
 
ข้อมูล : เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม
CVMC.mahidol.ac.th
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.
โทรศัพท์ 02-201-2211  โทรสาร 02-201-2698