โครงการนำร่องการใช้ระบบฝึกพูดออนไลน์รามาโมเดลร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า

โครงการนำร่องการใช้ระบบฝึกพูดออนไลน์รามาโมเดลร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย


             

         

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยแก้ไขการพูด ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสืื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นโครงการรูปแบบ Logic Model s and Theories of Changes ระยะเวลาในการดำเนินการ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2566 มีวัตถุประสงค์ในการจัดโคงการ ดังนี้

  1. ผู้ป่วยส่งต่อสามารถเข้าถึงบริการโดยใช้ระบบฝึกพูดออนไลน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ ร้อยละ 60
  2. ผู้ป่วยมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดดีขึ้น ร้อยละ 80
  3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในภาพรวมของการรับบริการฝึกพูดออนไลน์ตั้งแต่ระดับพึงพอใจขึ้นไปร้อยละ 80
  4. แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้ามีความพึงพอใจในการส่งต่อผู้ป่วยผ่านการฝึกพูดออนไลน์ตั้งแต่ระดับพึงพอใจขึ้นไปร้อยละ 80