รับสมัคร คัดเลือกและบริหารจัดการร่วมกัน (Admission) รูปแบบที่ 3