แนวทางการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบ TCAS รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี