โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร "กิจกรรมสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "สัปดาห์วันมะเร็งโลก"
 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก

🗓ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ "โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร"

🌹วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดย:
👨‍⚕นพ.เฉลิมพล สุริวรรณ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป

🧑‍⚕รศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

🧑‍⚕นพ.ณัฐพงษ์ ศิริสูงเนิน
👨‍⚕นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป

👩‍⚕อ. พญ.ธีรดา ศิริปุณย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

👩‍⚕รศ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย
สาขาวิชาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

🕖เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 

 More Picture