โรคมะเร็งเต้านม "กิจกรรมสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "สัปดาห์วันมะเร็งโลก"
 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน"งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

🗓ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 (ช่วงที่ 2)
หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ "โรคมะเร็งเต้านม"

🌹วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดย:

👨‍⚕อ. นพ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

🧑‍⚕พญ. ลักขณา อดิเรกลาภวงศ์
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

🧑‍⚕ทีมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

👩‍⚕คุณมลฤดี เกษเพชร
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

🕖เวลา 11.30-13.30 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 

 More Picture