โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก "กิจกรรมสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "สัปดาห์วันมะเร็งโลก"
 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน"งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

🗓ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ "โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก"

🌹วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดย:
👩‍⚕พญ.วศินี ไตรพิพิธสิริวัฒน์
🧑‍⚕นพ.ดุลยทรรศน์ อนันตะยา
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

🧑‍⚕อ.พญ. พลอยบุษรา กิตติเวชสกุล
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาศัลยศาสตร์

🧑‍⚕อ.นพ. ธเนศ เดชศักดิพล
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

👩‍⚕อาจารย์สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
ฝ่ายการพยาบาล

🧑‍⚕แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

🕖เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 More Picture