โรคมะเร็งนรีเวช "กิจกรรมสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "สัปดาห์วันมะเร็งโลก"
 
     

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน"งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

🗓ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ "โรคมะเร็งนรีเวช"

🌹วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดย:
👩‍⚕พญ.จิราพรรณ วัชรประภาพงศ์
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

🧑‍⚕นพ.แสนภูมิพ่าย ขาวประเสริฐ
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

🧑‍⚕นพ.แมน ทองอร่าม
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

👩‍⚕พญ.รักษิณา วินัยธรรมกุล
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

🧑‍⚕ถามตอบเกี่ยวกับโรคมะเร็งนรีเวช
รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล
สาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

🕖เวลา 09.00-11.30 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 

 More Picture