รู้ให้รอบ ตอบให้ได้ เรื่องโรคมะเร็ง "กิจกรรมสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "สัปดาห์วันมะเร็งโลก"
 
     

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมงาน "งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก" การให้ความรู้ประชาชน

🗓ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ "รู้ให้รอบ ตอบให้ได้ เรื่องโรคมะเร็ง"

🌹วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดย:

👩‍⚕ผศ.ดร.ธีราภรณ์ จันทร์ดา

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

🧑‍⚕พว.สุชาดา สุกกระ

ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก1

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง

👩‍⚕อ.พญ.จินตนา อาศนะเสน

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

แบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

👩‍⚕พว.ศิริพร เสมสาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง

👩‍⚕ดร.นิลทิตา โถคนิตย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

👩‍⚕นางสาวจุฑารัตน์ จาตุรนต์พงศา

👩‍⚕นางสาวอาภาภรณ์ วัชระมูสิก

ศูนย์การฬารามาธิบดี

🕖เวลา 09.00-11.30 น.

ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 

 More Picture