โรคมะเร็งปอด "กิจกรรมสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "สัปดาห์วันมะเร็งโลก"
 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน "งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก"

🗓ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ "โรคมะเร็งปอด"

🌹วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดย:
👨‍⚕รศ. นพ.มณเฑียร งดงามทวีสุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยกรรมทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์

🧑‍⚕ผศ. นพ.รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา

🧑‍⚕พญ. ธนพร ธำรงจิรพัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

👩‍⚕แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

👩‍⚕ดร.พญ.ประกายทิพ สุศิลปรัตน์ และคุณแม่
(เจ้าของเพจ สู้สู้สิแม่ก็แค่มะเร็ง)

🕖เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 

 More Picture