สานพันธกิจ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

Volume: 
ฉบับที่ 24 เดือน มีนาคม 2559
Column: 
Education Talk
Writer Name: 
รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส และผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สานพันธกิจ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

สานพันธกิจ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 24