การตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมด้วยวิธีโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง (CMA)

Volume: 
ฉบับที่ 24 เดือน มีนาคม 2559
Column: 
Research Focus
Writer Name: 
อ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ กลุ่มสาขาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมด้วยวิธีโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง (CMA)

การตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมด้วยวิธีโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง (CMA)

การตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมด้วยวิธีโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง (CMA)

การตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมด้วยวิธีโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง (CMA)

เนื้อหาภายในฉบับที่ 24