พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
Volume: 
ฉบับที่ 31 เดือน มกราคม 2561
Column: 
Rama Update
Writer Name: 
ดนัย อังควัฒนวิทย์

พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ เทศบาลบางปูซอย 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยขนาดพื้นที่ 330 ไร่ จึงเป็นสถาบันการแพทย์ที่มีขนาดกว้างขวางในจังหวัดสมุทรปราการด้วยทุนการก่อสร้าง 10,000 ล้านบาท

“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ก่อกำเนิดมาจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยังได้รับพระราชทานชื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (CHAKRINARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE) อันเป็นสร้อยพระนามของพระองค์

ด้วยพระราชปรารภและพระราชดำริของพระองค์ ทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ขึ้น ด้วยพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ใน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลรักษาประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี้รวม ทั้งประชาชนในจังหวัดชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและสระแก้ว

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นโรงพยาบาล ขนาด 400 เตียง ที่ให้การรักษาผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็นหลัก ภายใต้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของบุคลากร ทั้งยังเป็นโรงเรียนแพทย์สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลแพทย์ประจำบ้าน

พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

จุดเด่นของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คือการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทางการศึกษาของแพทย์ พยาบาล และนักศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ให้ทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อีกคำรพหนึ่งในการเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

กรอบแนวคิดของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มุ่งเน้นให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการอย่างเต็มที่ ภายใต้กรอบแนวคิด 4E ได้แก่ Education Reform, Environmental Friendly,EnergySaving,ExcellentLivingandWorking Condition โดยมีหลักการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คือ 3C ได้แก่ Competency-Based Curriculum การเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพหุศักยภาพ Continuity of Care & Supervision การเรียนการสอนที่เน้นความต่อเนื่องทั้ง อาจารย์แพทย์และนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ Community Engagementการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและมีจิตสำนึกต่อสังคมให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 31