“เขาสก” สวรรค์หน้าร้อนของเมืองไทย

“เขาสก” สวรรค์หน้าร้อนของเมืองไทย
Volume: 
ฉบับที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2558
Column: 
Camera Diary
Writer Name: 
เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์, ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 20