90 ปี อารี วัลยะเสวี ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล: ชาติกำเนิดก่อเกิดปณิธานสืบสานเพื่อสังคมไทย

Volume: 
ฉบับที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2558
Column: 
Education Talk
Writer Name: 
ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

90 ปี อารี วัลยะเสวี ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล:  ชาติกำเนิดก่อเกิดปณิธานสืบสานเพื่อสังคมไทย

90 ปี อารี วัลยะเสวี ปฐมคณบดี ปูชนียบุคคล:  ชาติกำเนิดก่อเกิดปณิธานสืบสานเพื่อสังคมไทย

เนื้อหาภายในฉบับที่ 20