ผู้หญิงสวยที่สุดจากข้างใน

ผู้หญิงสวยที่สุดจากข้างใน
Volume: 
ฉบับที่ 13 เดือน มีนาคม 2557
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
อ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 13