กังวลอะไรไหม??

Volume: 
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2555
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
นายแพทย์ศุภชัย ครบตระกูลชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่น 40 ผลงานคร้ังเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 5 จากการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิแพทย์ชนบท เพื่อส่งเสริมการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

กังวลอะไรไหม??

กังวลอะไรไหม??

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 2