ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน ที่ได้รับรางวัลการประกวดงานวิจัย ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ