การซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้สถานการณ์จำลองสารเคมีรั่วไหล

 
 
     “เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท และอาจารย์ ดร. นายแพทย์นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้สถานการณ์จำลองสารเคมีรั่วไหล ร่วมกับผู้บริหารของส่วนงาน ผู้ประสานงานด้าน BCM และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน BCP ของส่วนงาน ทั้ง 9 ส่วนงานในพื้นที่พญาไท ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยการจัดการ ตลอดจนศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อันจะทำให้การดำเนินงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤต ณ ห้องประชุม 910 B, C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Cisco Webex