ประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
 
    ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท และอาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับผู้บริหารของส่วนงาน   และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้าน BCM ของส่วนงาน ทั้ง 9 ส่วนงานในพื้นที่พญาไท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตลอดจนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเลือก Scenario ในการซ้อมแผน BCP พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Cisco Webex