การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Opportunity & Risk Management for Executives” กล้าเสี่ยงในงานสร้างสรรค์ ลดความสูญเสียในงานประจำ

 
 
    

“เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท และอาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการอบรม เรื่อง “Opportunity & Risk Management for Executives” (กล้าเสี่ยงในงานสร้างสรรค์ ลดความสูญเสียในงานประจำ) ร่วมกับผู้บริหาร ของคณะฯ และทั้ง 9 ส่วนงานในพื้นที่พญาไท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตลอดจนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง (ERM) การความคุมภายใน (IC) และการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ให้สามารถรองรับต่อภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Cisco Webex”