การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ การตอบโต้สถานการณ์กราดยิง (Active Shooter) และจัดทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
 
   อาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท มอบหมายให้ แพทย์หญิงพาขวัญ ปิตานุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพและศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิทยากรภายนอกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำทีมโดย พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม รองผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ การตอบโต้สถานการณ์กราดยิง (Active Shooter) และจัดทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับผู้จัดทำแผน BCP และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้าน BCM ของส่วนงาน ทั้ง 9 ส่วนงานในพื้นที่พญาไท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาปฏิบัติและจัดทำแผน BCP ให้สามารถรองรับต่อภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล