การจัดการแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยสถานการณ์กราดยิง

 
 
    

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงพาขวัญ ปิตานุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพและศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท จัดให้มีการประชุม เรื่อง การประชุมจัดทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยสถานการณ์จำลอง กราดยิง (Active Shooter) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน BCP ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ งานบริหารการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา งานการศึกษาหลังปริญญา งานกิจการนักศึกษา งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี งานสื่อสารองค์กร ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายวิศวกรรมบริการ ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้การจัดทำแผน BCP ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งคณะฯ สามารถจัดทำแผนฯ ให้สามารถนำไปปฏิบัติและรองรับต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ ห้องประชุม 810 A, B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี