อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจาย ถ่ายทอดและอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย 

Thai