You are here

รักษ์ รามาฯ ครั้งที่ ๑

งาน รักษ์รามาธิบดีนี้จัดเป็นครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 ณ ตึกสิริกิติ์ ชั้น 5 เวลา 8.00 น.- 16.00 น. และเพิ่ม วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น- 14.00 น. การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีและเพื่อจัดหาเอกสารจดหมายเหตุและวัสดุพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาและเผยแพร่โครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

รามาธิบดี

กิจกรรมในงาน มี หลากหลาย คือ

1.ภาพเก่าเล่าเรื่อง/ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไรในอดีต: จัดแสดงภาพเก่าที่ยังไม่มีรายละเอียด เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ช่วยให้ข้อมูลว่า เป็นใคร มีกิจกรรมอะไร ที่ไหน อย่างไร

2.เก่ากว่านี้มีอีกไหม: จัดแสดงภาพเก่าของสถานที่ สิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆ และให้ผู้มาร่วมงานพิจารณาว่าตนเองมีภาพเก่ากว่านี้หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญชวนมามอบให้คณะฯ

3.ใหม่บวกเก่า(ชาวรามาธิบดี): เชิญปูชนียบุคคลในยุคก่อตั้งคณะฯให้เกียรติถ่ายภาพนิ่งที่ซุ้ม เพื่อสานความสัมพันธ์และย้อนวันเวลาแห่งความสุข ความภาคภูมิใจ

4.วัสดุเก่าเล่าอดีต : จัดแสดงวัสดุพิพิธภัณฑ์ของคณะฯ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหาชมได้ยาก เราได้รวบรวมไว้ที่นี่ ! เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

5.อดีต สู่ ปัจจุบัน สัมผัสที่แตกต่าง: จัดแสดงรูปภาพเปรียบเทียบระหว่างเมื่อ ๔๐ ปีที่แล้วกับภาพปัจจุบัน

6.รับบริจาคเอกสารจดหมายเหตุและวัสดุพิพิธภัณฑ์: มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของรามาธิบดี (มีอายุมากกว่า ๒๕ ปี) พร้อมรับของที่ระลึก

7.ที่ระลึกแทนใจรักษ์รามาธิบดี:มอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์ บุคลากรอาวุโสและผู้ร่วมงานข้อมูลที่รวบรวมได้จะนำไปจัดเก็บที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ชั้น 2 และชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

 

       

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com