พิธีนำแท่น ศิลาฤกษ์ลงดิน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์