คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์

สรุปจาก Oral History ของ คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ อดีตเลขานุการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (2547-2557)

 

                            เมื่อคุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้ารับราชการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยทำงานให้มูลนิธิรามาธิบดี 100 เปอร์เซ็นต์ในตำแหน่งนักบัญชีตรีและผู้ช่วยเลขานุการของมูลนิธิฯ เป็นเวลา 4 ปี หลังจากนั้นได้ทำงานที่หน่วยการเงินของคณะฯ เป็นหลักและในเวลาเดียวกัน ต้องช่วยงานมูลนิธิฯ ด้วย คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ ได้เห็นตัวอย่างที่ดีและน่าประทับใจจากคณบดีทุกท่าน

                            พ.ศ. 2538–พ.ศ. 2540 คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ ได้ช่วยงานนโยบายและแผน ของคณะฯ และมีผลงานเรื่องคิดวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรแพทยศาสตร์ โดยคิดเป็นรายหัว (ประมาณ สามแสนบาทต่อนักศึกษา 1 คน) จนเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศและช่วยบรรยายเรื่องนี้ให้กับคณะแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศ อีกทั้งไปช่วยจัดตั้งระบบให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยร่างระเบียบข้อบังคับและฝึกบุคลากรของโรงพยาบาลนี้เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นได้รับตำแหน่งหัวหน้างานงานคลังในสมัยอดีตคณบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรับตำแหน่งเลขานุการคณะฯ ในสมัยอดีตคณบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิต

                           สิ่งที่คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ ภูมิใจ คือได้ออกแบบใบเสร็จรับเงินที่สั่งพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านระบบคอมพิวเตอร์จาก อาจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ ธีระพันธ์เจริญ และอาจารย์ นายแพทย์สุชาติ สรณสถาพร พบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยงานช่วยลดจำนวนคนทำงานไปได้มาก นอกจากนั้นคุณเรวดี ได้มีโอกาสได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการร่างกฎหมายของคณะฯ หลายฉบับจึงต้องศึกษาฉบับอื่น ๆ ช่วงที่เป็นเลขานุการคณะฯ ได้แนะนำบุคลากรสายสนับสนุนให้ทำตัวให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารและต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

                            ในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ มีความท้อถอยบ้างแต่มีการปรับแก้ไขได้ คือ 1. ช่วงที่ทำงานให้มูลนิธิฯ อธิบายให้ผู้บริหารซึ่งเป็นแพทย์เข้าใจในงานที่ทำได้ยาก เช่น งานบัญชี 2. ช่วงที่ตั้งใจจะออกไปทำงานที่ธนาคารชาติและไม่ได้ออกไป 3. ช่วงที่มีปัญหากับหัวหน้างาน 4. ช่วงที่ทำงานที่การเงิน และ 5. ช่วงเป็นเลขานุการคณะฯ

                            1 ปีแรก หลังเกษียณ คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ ได้ช่วยทำงานด้านการเงินให้คณะฯ หลังจากนั้นได้ช่วยงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งแต่ 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2562 มีสิ่งที่น่าภูมิใจ คือ ช่วยฝึกบุคลากร จัดตั้งระบบธุรการ ขอดำเนินให้มีบริการรถเมล์ปรับอากาศ สาย R26E โดยรถนี้เข้าไปรับส่งผู้โดยสารภายในบริเวณสถาบันฯ ได้ และการช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในระบบงานของสถาบันฯ