คุณสุวรรณา คติปัญจวรรณ

สรุปจาก Oral History ของ คุณสุวรรณา คติปัญจวรรณ

 

แรงบันดาลใจที่มาทำงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

                            คุณสุวรรณา คติปัญจวรรณ เดิมปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2520 ได้ทราบว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นคณะแพทย์แห่งใหม่ และทันสมัย รับสมัครข้าราชการจำนวนมากจึงสนใจที่จะทำงานที่คณะฯ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ได้เริ่มปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี รับผิดชอบในด้านการศึกษา และได้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ด้วย

 

วิธีการบริหารงานและปัจจัยเกื้อหนุน

                           คุณสุวรรณา คติปัญจวรรณ ใช้หลักการทำงาน คือ ขยัน อดทน อดออม ใฝ่หาความรู้ เรียนรู้พัฒนา ในสมัยนั้นมีการจัดโครงการของนักศึกษามากมาย เช่น งานสายรหัสของนักศึกษาแพทย์ งานอวยพรบัณฑิต งานปฐมนิเทศ และงานปัจฉิมนิเทศ คุณสุวรรณา คติปัญจวรรณทำงานด้านนี้คนเดียวมาตลอด หลังจากนั้นได้รับลูกน้องเพิ่มรวมเป็น 4 คน

 

ผลงานที่โดดเด่นที่ทำงานมา

                           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการพัฒนารวดเร็วมาก หลักสูตรเปลี่ยนไป มีกิจกรรมนอกคณะฯ เพิ่มขึ้น จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น คุณสุวรรณา คติปัญจวรรณ ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและทุ่มเทมากจนทำให้มีการปรับวิชาพัฒนาตนมาให้เป็นหน่วยกิต มี 2 รูปแบบ คือคณะฯ จัดให้ เช่น วิชาลีลาศ ถ่ายภาพ และให้นักศึกษาเสนอด้วยตนเอง วิชานี้จะช่วยให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเรียน มีส่วนร่วมไม่เบื่อหน่าย

 

ความภาคภูมิใจ

                           ความภาคภูมิใจของคุณสุวรรณา คติปัญจวรรณ มีหลายด้าน คือ 1. ตัดสินใจไม่ผิดที่ได้มาทำงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและเป็นข้าราชการจนเกษียณ 2. ได้ก่อตั้งงานกิจการนักศึกษา 3. เป็นผู้จัดการร้านกาชาดในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ เป็นเวลา 3 ปีติดกัน และ 4. ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและพบเจ้านายหลายพระองค์

 

การจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี มีข้อเสนอแนะอย่างไร

                           การมีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เป็นความคิดที่ดีเพราะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี และการที่บุคลากรขององค์กรนั้น ๆ ได้เห็นประวัติศาสตร์องค์กรตนเองแล้วย่อมเกิดความภูมิใจ ถ้ามีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ได้ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ว่าคณะฯ มีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

 

ฝากข้อคิด

                           คุณสุวรรณา คติปัญจวรรณ ฝากข้อคิดว่า เมื่อได้ทำงานใดก็ควรรักงานนั้น ต้องอดทน ขยัน ซื่อสัตย์แล้วจะประสบความสำเร็จ