You are here

ตะแกรงร่อนผงยา (Sieve)


ตะแกรงร่อนผงยา (Sieve)
 

       ตะแกรงร่อนผงยา(Sieve)เป็นอุปกรณ์สำคัญของงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดีในกระบวนการร่อนผงยา ตะแกรงร่อนผงยานี้ทำจาก “สเตนเลส” หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ “เหล็กกล้าไร้สนิม” สเตนเลสเป็นโลหะผสมระหว่างเหล็กและคาร์บอน ซึ่งส่วนประกอบจะมีปริมาณคาร์บอนต่ำ มีโครเมียมเป็นส่วนผสมหลัก ประมาณ 10.5 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า ทำให้เกิดการสร้างฟิล์มโครเมียมออกไซด์ (chromium oxide film : CrO2 หรือเรียกว่า passive film) ที่มองไม่เห็น เกาะติดแน่นอยู่ที่ผิวหน้าทำให้เหล็กกล้ามีความต้านทานการกัดกร่อนจากสารเคมีหรือออกซิเจนที่มีอยู่ในบรรยากาศ  จึงเหมาะสำหรับร่อนผงยาเพื่อให้ผงยาละเอียดก่อนที่จะนำผงยาไปเตรียมยา และเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดในการผสมยา ตัวอย่างเช่น การร่อนผงยา Zinc Oxide และ Corn Starch ก่อนนำไปเตรียมยา Zinc Paste และการร่อนผงยา Titanium Dioxide และ Kaolin  ก่อนนำไปเตรียมยา Rama Mask    โดยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมการเพื่อส่งให้หน่วยงานผลิตยาดำเนินการผลิตยาต่อไป

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com