You are here

ชุดลูกตุ้มทองเหลืองของงานเภสัชกรรม


  ชุดลูกตุ้มทองเหลืองของงานเภสัชกรรม


  ชุดลูกตุ้มทองเหลืองของงานเภสัชกรรม
 

       ชุดลูกตุ้มทองเหลืองของงานเภสัชกรรมบรรจุในกล่องไม้ขนาดความกว้าง 8 เซนติเมตร ความยาว 18 เซนติเมตร และความสูง 4 เซนติเมตร  ใช้สำหรับการชั่งตวงยาทั้งที่เป็นของเหลว ผง  สารเคมี เป็นต้น  ชุดลูกตุ้มทองเหลืองนี้ เป็นอุปกรณ์สำคัญของงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดีในอดีต   ชุดลูกตุ้ม มีลูกตุ้มทองเหลืองรูปทรงสูงและทรงป้านขนาดน้ำหนักต่างๆ กัน ตั้งแต่ 10 กรัม ถึง 200 กรัม จำนวน 10 ลูก พร้อมด้วยคีมสำหรับคีบ ดังนี้  
    ลูกตุ้มทองเหลือง ขนาด  200 กรัม   จำนวน  1 ลูก  
    ลูกตุ้มทองเหลือง ขนาด 100 กรัม  จำนวน 2  ลูก แบบเดียวกัน  
    ลูกตุ้มทองเหลือง ขนาด 50 กรัม  จำนวน 1 ลูก  
    ลูกตุ้มทองเหลือง ขนาด 20 กรัม  จำนวน 1 ลูก  
    ลูกตุ้มทองเหลือง ขนาด 10 กรัม จำนวน 3 ลูก รูปทรงป้านสองลูก รูปทรงสูงหนึ่งลูก  
    ลูกตุ้มทองเหลือง ขนาด 4 กรัม จำนวน 1 ลูก  
    ลูกตุ้มทองเหลือง ขนาด 2 กรัม จำนวน 1 ลูก  
    ที่คีบทองเหลือง จำนวน 1 ชิ้น  ขนาดความยาว 7 เซนติเมตร

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com