วันดีรามาโออาร์เอส


  วันดีรามาโออาร์เอส
 

        ORS (Oral Rehydration Salts) “วันดีรามาโออาร์เอส” หรือที่เรียกว่า ผงน้ำตาลเกลือแร่ (Electrolyte Powder Packet)  คือ สารที่ช่วยทดแทนการสูญเสียเกลือแร่ มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มพลังงาน เกลือแร่ และน้ำในร่างกาย รวมทั้งป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียน้ำ และเกลือแร่จากอาการท้องเสียและอาเจียนได้ ชื่อ“วันดีรามาโออาร์เอส” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี  วราวิทย์ อดีตอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ซึ่งเป็นผู้คิดค้นผงน้ำตาลเกลือแร่เพื่อรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันและจากผลงานดังกล่าว ส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลมหิดล - บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย  ประจำปี พ.ศ. 2550