หน่วยอนามัยโรงพยาบาล

  • หน่วยอนามัยโรงพยาบาล  ปรับเป็น  หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร

 

ประวัติงานหน่วยอนามัยโรงพยาบาล
เนื่องจากคณะ ฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในด้านสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จึงได้ตั้งหน่วยอนามัยโรงพยาบาลเพื่อบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะ ฯ ตั้งแต่เมื่อเปิดโรงพยาบาลใน พ.ศ. 2512
ที่ตั้ง
       พ.ศ. 2512 – 2525 อยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษามาติดต่อรับบริการสะดวกแต่สถานที่คับแคบไม่สะดวกในการให้บริการ
       พ.ศ. 2525 – 2528 ย้ายเป็นการชั่วคราวไปอยู่ที่อาคาร 2 ชั้นล่าง ในบริเวณตรวจผู้ป่วยทั่วไป สถานที่ยิ่งคับแคบไป
       พ.ศ. 2528 – 2530 ย้ายไปอยู่อาคาร 3 ชั้น 5 ซึ่งเดิมเป็นห้องเก็บผ้าของหน่วยซักฟอกและผ้าและมาดัดแปลงใหม่สถานที่กว้างขวางดีแต่ไม่สะดวกสำหรับผู้มารับบริการ เนื่องจากไกลจุดศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
ในสมัยที่ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี เป็นคณบดี และแพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ เป็นผู้อำนวยการ ได้ขอให้หน่วยอนามัยโรงพยาบาลย้ายมาอยู่ที่หน่วยศึกษาศาสตร์ปัจจุบัน เมื่อหน่วยศึกษาศาสตร์ย้ายไปอยู่ที่อาคารเรียนรวมต่อมามีปัญหาเรื่องอาคารเรียนรวมยังสร้างไม่ได้ แต่สถานที่ของ G.P. ที่หน่วยอนามัยขอยืมใช้ทาง G.P. ก็มีความจำเป็นจะต้องขอคืน ทางโรงพยาบาลจึงต้องหาสถานที่ใหม่ โดยพยายามหาจากพื้นที่ที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของโรงพยาบาล จึงได้ที่ใหม่ที่อาคาร 3 ชั้น 5 ในระยะแรกมีแพทย์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาจากหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยทั่วไปมาประจำที่หน่วยนี้ หลังจากที่หน่วยอนามัย ได้ย้ายมาอยู่อาคาร 3 ชั้น 5 แล้ว ก็ไม่มีแพทย์มาตรวจผู้ป่วยที่หน่วยอนามัย ฯ อีก เนื่องจากจำนวนแพทย์ไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่มาตรวจที่แผนกผู้ป่วยทั่วไปและสถานที่ไกลกัน ผู้ป่วยที่มาที่หน่วยอนามัย ฯ จึงต้องไปรอตรวจปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

หน้าที่หลัก
ตรวจโรคเจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาลรวมทั้งนักศึกษาของคณะ ฯ และนักศึกษาของคณะ ฯ อื่น ๆ ที่คณะ ฯ ส่งมา โดยมีแพทย์จากหน่วยตรวจโรคทั่วไปเป็นผู้ตรวจ
ตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะ ฯ
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานใหม่ และนักศึกษาก่อนเข้าเรียนเป็นประจำทุกปี
ให้การรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลังจากได้รับการตรวจจากแพทย์แล้ว เช่น ฉีดยา ทำแผล เล็ก ๆ น้อย ๆ
ตรวจร่างกายนักศึกษาไปต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวที่อยู่ในความควบคุมของ ก.พ.
ให้บริการยาฟรีสำหรับลูกจ้างชั่วคราวและครอบครัว รวมทั้งนักศึกษาของคณะ ฯ โดยตรวจเวชระเบียนและใบสั่งยาให้ตรงกันแล้วเสนอให้อำนวยการลงชื่ออนุมัติ
เบิกยาให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากตรวจที่คณะ ฯ ของตนเองแล้ว
ให้วัคซีนป้องกันโรคเมื่อมีการระบาด เช่น อหิวาตกโรค ทัยฟอยด์ เป็นต้น
ทำสถิติจำนวนผู้มาตรวจ แยกประเภทโรคต่าง ๆ
ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยแจ้งจำนวนบุคลากรที่เป็นโรคติดเชื้อ

หัวหน้าหน่วยงานคนแรก คือ
คุณสุภาพร ธรรมสุกฤต พ.ศ. 2511 – 2528